Zeznanie PIT 36 jest jedną z podstawowych form rozliczenia podatkowego, dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Można przygotować ją w wersji elektronicznej PIT online. Na chwilę obecną, usługa Twój e-PIT nie obejmuje jednak osób prowadzących działalność gospodarczą, czy działy specjalne produkcji rolnej (pomimo tego, że sam formularz PIT 36 można teoretycznie w Twój e-PIT rozliczyć). Jakie są więc podstawy tej deklaracji? Kto może z niej skorzystać? Jakie istnieją rodzaje PIT 36? I jak go przygotować w formie elektronicznej?

Prowadzenie działalności gospodarczej

Zasadniczo formularz PIT 36 został przeznaczony podatnikom, do których zastosowanie ma art. 45 ust 1. ustawy o PIT, którzy spełniają określone warunki ustalone przez ustawodawcę, niezależnie od liczby źródeł swoich przychodów. Jedną z grup, która ma wykorzystać właśnie ten formularz są podatnicy, którzy:

  • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • opodatkowaną na ogólnych zasadach;
  • przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku.

Jak przygotować PIT 36 (w tym w PIT online)

para - kobieta i mężczyzna przedsiebiorcy - wypełniający PIT 36PIT 36 w formie elektronicznej bardzo wygodnie można sporządzić w specjalnych aplikacjach do pracy nad PIT online. Dzięki takim programom, podatnik może wprowadzić wszystkie niezbędne dane i informacje, a następnie uzyskać sporządzony dokument PIT. Składanie deklaracji następuje przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie, czy na poczcie. Dowodem spełnienia obowiązku podatkowego w prawidłowy sposób, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (czyli tak zwane „UPO”), stanowiące dokument równoważny potwierdzeniu nadania listu poleconego. Deklarację PIT 36 za 2020 należy przygotować w terminie od dnia 15 lutego, do dnia 30 kwietnia 2021 – można przygotować ją w formie dokumentu elektronicznego lub pisemnego (papierowego).

Formy opodatkowania PIT 36 (wspólnie i indywidualnie)

Co ciekawe pomimo tego, że deklaracja PIT 36 została skierowana głównie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ustawodawca nie ograniczył podatników – przedsiębiorców w zakresie możliwości rozliczenia z małżonkiem lub w sposób dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wręcz przeciwnie – zauważył, że na przykład osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze mogą pozostawać w związkach małżeńskich i chcieć rozliczyć i opodatkować swoje dochody z dochodami małżonka. Formularz PIT 36 jest więc przeznaczony zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie. W ten sposób mogą również opodatkować się osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym, niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem, że   przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.