Pacjent, oddając się w ręce lekarzy, liczy na poprawę swojego zdrowia, jednak wielokrotnie może się okazać, że nie tylko zdrowie pacjenta się nie poprawi, ale zostanie mu wyrządzona szkoda, a jego zdrowie jeszcze bardziej się pogorszy. Co jest przyczyną źle wykonanego zabiegu medycznego i jak skutecznie uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie za błędy lekarskie, nietrafne diagnozy i źle wykonane zabiegi medyczne

Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele, mogą zaistnieć czynniki niezależne od lekarzy, ale również bezpośrednio związane z ich działaniami np.:

  • zła diagnoza,
  • niezachowanie procedur,
  • leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną,
  • nieprawidłowe przeprowadzenie zabiegu.

smutny i oskarżony o błąd medyczny lekarz w maseczceWymieniony katalog nie jest katalogiem zamkniętym, gdyż leczenie jest procesem złożonym, który opiera się na ryzyku, a nie na rezultacie, niemniej obowiązkiem lekarza jest zachowanie należytej staranności. Dziś zajmiemy się możliwościami dochodzenia roszczeń przez pacjenta, który poniesie szkodę przez nieprawidłowe działanie lekarzy.

Różne możliwości dochodzenia roszczeń od lekarzy

Możliwości dochodzenia roszczeń za szkody wywołane leczeniem uzależnione są od kilku podstawowych czynników:

  • Czy leczenie odbywa się w prywatnej praktyce, czy szpitalu?
  • Czy leczenie jest leczeniem z NFZ, czy leczeniem prywatnym?

W przypadku, gdy leczenie odbywa się w prywatnej praktyce, lekarz może odpowiadać z deliktu (w przypadku świadczeń udzielonych w ramach umowy z NFZ) lub z kontraktu (w przypadku świadczeń udzielanych odpłatnie). Dlaczego jest to ważne? W obu przypadkach można uzyskać odszkodowanie, kierując powództwo do sądu cywilnego, właściwego miejscowo i rzeczowo, niemniej co innego jest przedmiotem sporu:

  1. W pierwszym przypadku jest to szkoda, która została wyrządzona pacjentowi.
  2. W drugim nienależyte wykonanie kontraktu lub jego niewykonanie przez lekarza.

Między tymi przypadkami, może różnić się np. postępowanie dowodowe, gdyż w pierwszym należy udowodnić powstanie szkody, a w drugim, nienależyte wykonanie umowy.

Szkoda podczas zabiegu wykonywanego w szpitalu

Jeżeli szkoda jest wynikiem świadczeń udzielanych w szpitalu, oprócz powództwa cywilnego przeciwko szpitalowi, w którym było udzielne świadczenie, przysługuje pacjentowi również skarga do wojewódzkiej komisji orzekania o zdarzeniach medycznych, która w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym może pozwolić na uzyskanie odszkodowania od placówki poza sądem.

Dzięki temu będzie można ominąć również często długi i kosztowny proces dochodzenia swoich spraw przed sądem. Co więcej, niekorzystne rozstrzygnięcie wojewódzkiej komisji nie zamyka drogi sądowej, skutek ten wywołuje jednak przyjęcie propozycji ubezpieczyciela, w przypadku uznania zdarzenia medycznego. W tym trybie można uzyskać maksymalnie:

  • 100 000 zł przy zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta i
  • 300 000 zł w przypadku śmierci pacjenta (uprawnieni do roszczenia są spadkobiercy pacjenta).

Sprawdź też: Czy warto kupić ubezpieczenie na życie jako polisolokatę?

Czy warto oskarżać lekarza? Czasem nie pieniądze są ważne

Oprócz świadczeń pieniężnych, których można dochodzić we wskazany powyżej sposób, zdarzają się jednak sytuacje, w których pacjent ma żal do samego lekarza i po prostu chciałby, żeby został on ukarany za swoje nieodpowiednie zachowanie. W takiej sytuacji pacjent może złożyć skargę na lekarza do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy przy Izbie Lekarskiej, w której zarejestrowany jest lekarz. Skargę na lekarza do OROZ może złożyć każdy, a rzecznik podejmie działania, które mają na celu rozpatrzenie sprawy.

Jak można zauważyć, pacjent ma wiele dróg, które pozwalają mu na dochodzenie swoich roszczeń i w zasadzie tylko od pacjenta zależy, którą drogę wybierze.